OSCE

รหัสสินค้า : OSCE02

ราคา

5,000.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 5,000.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ติดต่อ : https://bit.ly/3BUOkGi 

โทร : 088-558-8078

ข้อมูลเพิ่มเติม : airway class.pdf BLS Layrescuser class.pdf EKG Class.pdf Defib class.pdf

Drug Class.pdfชื่อโครงการ   โครงการฝึกอบรมการช่วยหายใจในการช่วยชีวิตขั้นสูง (Airway)

หลักการและเหตุผล

การช่วยเปิดทางเดินหายใจและช่วยหายใจ เป็นหัตถการที่สำคัญอย่างยิ่งในการช่วยชีวิตผู้ป่วยทั้งในและนอกโรงพยาบาล การช่วยหายใจที่มีประสิทธิภาพต้องประกอบด้วยทีมช่วยฟื้นชีวิตที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและได้มาตรฐาน เพื่อทำการช่วยหายใจอย่างถูกต้องและประสานงานกันเป็นทีมได้  

วัตถุประสงค์      เมื่อสิ้นสุดการอบรมฯ ผู้เข้าอบรมจะสามารถ

1.    อธิบายถึงความก้าวหน้าเกี่ยวกับความรู้ใหม่ที่เป็น Evidenced based Practice ด้าน Airway Management Care ได้

2.    อธิบายอาการและแสดงการประเมินวินิจฉัย ภาวะระบบหายใจล้มเหลว วินิจฉัยอาการแสดงที่กำลังหรือมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะฉุกเฉินที่จะเป็นอันตรายแก่ผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็กได้

3.    อธิบายและแสดงวิธีการประเมิน วินิจฉัยระบบหายใจ รวมทั้งขั้นตอนการช่วยหายใจได้อย่างถูกต้อง

4.    อธิบายอาการแสดงวิธีการประเมิน วินิจฉัย อาการสำลักในผู้ใหญ่หรือเด็กทั้งชนิดรู้สึกตัวและหมดสติรวมทั้งวิธีจัดการ แก้ไขภาวะสำลักได้อย่างถูกต้อง

5.    อธิบายและสามารถช่วยหายใจ แบบพื้นฐานด้วยการ mouth to Mouth

6.    อธิบายและสามารถช่วยหายใจ แบบพื้นฐานด้วยการ mouth Mask.

7.    อธิบายและสามารเปิดทางเดินหายใจ แบบพื้นฐานด้วยการ Head tilt Chin Lift,Jaw Thrust

8.    อธิบายและสามารถเปิดทางเดินหายใจ ด้วย oral-nasal airway และ nasopharyngeal airway

9.    อธิบายและสามารถช่วยหายใจ แบบพื้นฐานด้วยการ Mouth mask Ventilation

10.  สามารถเลือกใช้ อุปกรณ์ช่วยหายใจขั้นสูง ได้ Endotracheal Tube, Laryneal tube, Laryngeal mask

11.  อธิบายและสามารถใส่ท่อช่วยหายใจ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

12.  อธิบายและสามารถช่วยหายใจด้วยท่อช่วยหายใจได้อย่างถูกต้อง

13.  อธิบายและสามารถใช้ระบบออกซิเจนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

14.  อธิบายและสามารถใช้ endtidal CO2 ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

15.  สามารถใช้ Go2Vent ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

16. สามารถตั้ง Ventilator อย่างง่าย ได้อย่างมีระบบและประสิทธิภาพ


Basic CPR&AED Class


โครงการ ฟื้นคืนชีวิต และ การใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ สำหรับบุคคลทั่วไป


หลักสูตร อบรมฟื้นคืนชีวิต และ การใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ สำหรับบุคคลทั่วไป

หลัการและเหตุผล

           เนื่องด้วย ประกาศคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องกกำหนดให้การใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเป็นการปฐมพยาบาล ไว้สำหรับเริ่มต้นกระทำการเพื่อรักษาชีวิตหรือช่วยเหลือผู้ป่วย)กเฉินขณะรอคอยปฎิบัติการแพทย์จากผู้ประกอบวิชาชีพ หรือ ผู้ช่วยเวชกรรม ณ ที่เกิดเหตุการณ์และขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ดังนั้นแล้ว บุคคลทั่วไปสามารถใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ได้ แต่หากจะต้องใช้เครื่อง จำเป็นต้องมีความรู้ในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยด้วยการฟื้นคืนชีวิต หรือในทั่วไปเราใช้คำว่า ปั้มหัวใจ โดยการ กดหน้าอกและการช่วยหายใจร่วมด้วย ดังนั้น ในสถานประกอบการ พนักงานจะสามารถช่วยพนักงานด้วยกันได้จึงจำเป็นต้อง ผ่านการอบรมเรื่องการฟื้นคืนชีวิตและการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติด้วย

วัตุประสงค์

1.      เพื่อที่จะได้ฟื้นคืนชีวิตได้อย่างถูกต้อง

2.      เพื่อจะได้ฟื้นคืนชีวิตได้ทันท่วงที

3.      เพื่อที่จะใช้เครื่องฟื้นคืนคลืนไฟฟ้าด้วยหัวใจแบบอัตโนมัติ ได้อย่างถูกต้อง

4.      เพื่อที่จะใช้เครื่องฟื้นคืนคลืนไฟฟ้าด้วยหัวใจแบบอัตโนมัติ ได้ทันท่วงที

หัวข้อการอบรม

ประเด็นสำคัญ

หมายเหตุ

การฟื้นคืนชีพและเครื่องฟื้นคืนคลืนไฟฟ้าด้วยหัวใจแบบอัตโนมัติ ในผู้ใหญ่


การปั๊มหัวใจ(การฟื้นคืนชีพ)


การกดหน้าอก


การช่วยหายใจ


การเปิดทางเดินหายใจ


การให้ลมหายใจ


การใช้หน้ากากช่วยหายใจ


การใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ(AED)


การประเมินผู้ประสบภัย และโทรเรียก 1669/รถพยาบาล/กู้ชีพ


สรุปขั้นตอน ปั้มหัวใจและเครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ พร้อมปฎิบัติ


เทคนิควิธีการอบรม

1.  บรรยาย

2.  บทบาทสมมติ

3.  ฝึกปฎิบัติ

4.  สอบ

ระยะเวลา

           4 ชั่วโมง

วิทยากร 

           อาจาย์ผู้ช่วยสอน 1 ท่าน ต่อ นักเรียน 6-8 ท่าน


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

           บุคคลทั่วไป แต่งกาย เรียบร้อย ใส่กางเกง รองเท้าหุ้มส้น พร้อม โทรศัพท์ Smart Phone

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.      นักเรียนสามารถช่วยเหลือพนักงานท่านอื่นที่ปลุกไม่ตื่นไม่หายใจได้ถูกต้องและทันท่วงที

2.      นักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง

3.      นักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถ ขอความช่วยเหลือ จาก 1669

4.      นักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถปั้มหัวใจได้อย่างถูกต้อง

5.      นักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

6.      นักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถปั้มหัวใจเด็กได้อย่างถูกต้อง

7.      นักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถช่วยสำลักผู้ใหญ่และเด็กได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

วิธีการประเมินผลการฝึกอบรมและติดตามผล

1.      สอบภาคทฤษฏี เกณฑ์สอบผ่าน 80%

2.      สอบภาคปฏิบัติ จำลองสถานะการณ์

ผู้เข้ารับการอบรม

           นักเรียน จำนวนอย่างน้อย 20 ท่าน ไม่เกิน 40 ท่าน mini Course 5-10 ท่าน


EKG&ACLS Drug

ชื่อโครงการ

                   การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอ่าน EKG เบื้องต้น สำหรับ การฟื้นคืนชีพขั้นสูง สำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์

หลักการและเหตุผล

           การปฏิบัติการ หัตถการ และ การดูแล ทุกชีวิตนั้น มีโอกาสที่จะเกิดภาวะไม่คาดการณ์ไว้ได้ ซึ่งอาจจะทำให้ระบบ การหายใจ และ ระบบการเต้นของหัวใจแย่ลง ทำให้การไหลเวียนเลือดทุกระบบ มีปัญหาและล้มเหลวได้

           ซึ่งส่วนมากเราอาจจะพบได้ทั้งภาวะหัวใจเต้นปกติ หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ เต้นเร็วกว่าปกติ สั่นระริก สั่นพริ้ว จนถึงหัวใจหยุดเต้น ซึ่งต้องจัดการช่วยเหลือตามขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพที่ได้มาตรฐาน เพื่อนำไปสู่การรอดชีวิตที่มีคุณภาพ ลดอัตราการตาย และ ลดภาวะแทรกซ้อน จนไปจนถึงพิการได้

           ดังนั้นเพื่อการประเมินการเต้นของหัวใจและแก้ไข ภาะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลการฟื้นคืนชีพ 2018

           โดยการเรียนรู้มีรูปแบบเน้นการเรียนการสอน และ ฝึกทักษะ การอ่านและประเมินคะแนน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อเป็นการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยสำหรับผู้เรียน และ ผู้ใช้บริการในสถานพยาบาลของระบบบริการสุขภาพ

 

วัตถุประสงค์ เมื่อสิ้นสุดการอบรมฯ ผู้เข้าอบรมจะสามารถ

1.    อธิบาย กายวิภาค และ การนำไฟฟ้าของหัวใจได้

2.    อธิบายและแยกลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดที่ปกติและชนิดผิดปกติที่อันตรายคุกคามชีวิตได้

3.    วินิจฉัย คลื่นไฟฟ้าได้หลายรูปแบบตาม มาตรฐานกำหนด เช่น Bradycardia,Tachycardia และ Cardiac Arrest

4.    อธิบายและใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อประเมินคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้อย่างถูกต้อง เช่น การติด 3 Leads, 5 leads และ 12 Leads ในตำแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสม

5.    อธิบายกลไกการทำงานของหัวใจ ในภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง รวมถึงอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจทั้งมี หรือ ไม่มีชีพจรได้ รวมไปถึงภาวะหัวใจขาดเลือดอย่างง่ายได้

6.    สามารถแก้ไขหากมี ความผิดพลาดเมื่ออุปกรณ์ผิดพลาดเบื้องต้นได้

หลักสูตรการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการการอบรมฯสามารถอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างง่ายสำหรับ การฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน จาก รูปภาพ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ เครื่องอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องติดตามอาการ และ พิมพ์ออกมาได้อย่างถูกต้อง ทั้งหมด ตามสถานการณ์ดังนี้ VF/VT Pulseless, Asystole & PEA, dangerous Tachyarrhythmias & Bradyarrhymias, acute coronary syndrome and stroke

วิธีดำเนินการ

1.    ทำข้อสอบก่อนเข้าเรียนให้ได้คะแนนมากกว่า 70 %

2.    การบรรยาย เรื่อง

a.     กายวิภาค ของ หัวใจ

b.    การนำไฟฟ้าของหัวใจ

c.     หลักการทำงานของเครื่อง 12 Leads ECG, Defibrillator, Monitor

d.    รู้จักการทำงานของ Pad Paddle และ limb lead

2.    ฝึกทักษะการใช้เครื่อง 12 Leads ECG, Defibrillator, Monitor

3.    ฝึกทักษะการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจ สำหรับการช่วยฟื้นชีวิตขั้นสูงกับสถานการณ์จำลอง สำหรับหลักสูตร Advanced Cardiac Life Support and AEDs

4.    ฝึกปฏิบัติทักษะการช่วยฟื้นชีวิตด้วยเครื่อง 12 Leads ECG, Defibrillator, Monitor พร้อม พิมพ์ผล

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

สำหรับแพทย์ พยาบาล บุคลากร รวมถึงนักศึกษาแพทย์ และ นักศึกษาพยาบาล

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นละ

แพทย์และพยาบาล           จำนวน 10-12 คน

วิทยากร                       จำนวน  1 คน

ผู้ช่วยวิทยากร                             จำนวน  1 คน

ระยะเวลาฝึกอบรม ใช้เวลารุ่น ละ 4 ชั่วโมง สถานที่ ตามที่ผู้จัดกำหนด

วิทยากร วิทยากรทุกคนต้องผ่านการอบรมการเป็นวิทยากรการช่วยฟื้นชีวิตขั้นสูง ปี 2015 หรือ 2018

ค่าใช้จ่าย

           ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,000 บาท 

ดัชนีชี้วัด

1.    ผู้เข้าอบรมฯต้องผ่านการสอบข้อเขียน โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80 %

2.    ผู้เข้าอบรมฯทุกคนได้มีโอกาสฝึกอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างง่าย และใช้เครื่อง 12 Leads ECG, Defibrillator, Monitor พร้อม พิมพ์ผล สำหรับการกู้ชีพขั้นสูงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

           ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เชิงประจักษ์ที่นำสมัยเกี่ยวกับการช่วยฟื้นชีวิตในยุคปัจจุบัน และสามารถให้การปฏิบัติการแก่ผู้ใช้บริการโดยเน้นการป้องกันความเสี่ยงแบบเชิงรุก รวมทั้งมีทักษะในการช่วยฟื้นชีวิตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การติดตามประเมินผล

           ประเมินโดยใช้แบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นการอบรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ        

บริษัท โรจน์รุ่งธุรกิจ จำกัด


โครงการ การเปิดหลอดเลือดดำและการให้ยา การจดบันทึก สำหรับการฟื้นคืนชีพขั้นสูง

หลักสูตร การเปิดหลอดเลือดดำและการให้ยา การจดบันทึก สำหรับการฟื้นคืนชีพขั้นสูง สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

หลัการและเหตุผล

           การปฏิบัติการ หัตถการ และ การดูแล ทุกชีวิตนั้น มีโอกาสที่จะเกิดภาวะไม่คาดการณ์ไว้ได้ ซึ่งอาจจะทำให้ระบบ การหายใจ และ ระบบการเต้นของหัวใจแย่ลง ทำให้การไหลเวียนเลือดทุกระบบ มีปัญหาและล้มเหลวได้

           ซึ่งส่วนมากเราอาจจะพบได้ทั้งภาวะหัวใจเต้นปกติ หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ เต้นเร็วกว่าปกติ สั่นระริก สั่นพริ้ว จนถึงหัวใจหยุดเต้น ซึ่งต้องจัดการช่วยเหลือตามขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพที่ได้มาตรฐาน เพื่อนำไปสู่การรอดชีวิตที่มีคุณภาพ ลดอัตราการตาย และ ลดภาวะแทรกซ้อน จนไปจนถึงพิการได้

           ดังนั้นเพื่อการประเมินการเต้นของหัวใจและแก้ไข ภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเปิดหลอดเลือดดำและการให้ยา จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลการฟื้นคืนชีพ 2018

           โดยการเรียนรู้มีรูปแบบเน้นการเรียนการสอน และ ฝึกทักษะ การเปิดหลอดเลือดดำ การให้ยา และ จดบันทึก ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อเป็นการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยสำหรับผู้เรียน และ ผู้ใช้บริการในสถานพยาบาลของระบบบริการสุขภาพ

วัตุประสงค์

1.      เพื่อที่จะได้เปิดหลอดเลือดดำ ตามในตำแหน่งที่ถูกต้อง และ ปลอดภัย

2.      สามารถให้สารน้ำได้อย่างถูกต้องและถูกหลักการ เมื่อต้องใช้การฟื้นคืนชีพขั้นสูง

3.      เพื่อที่จะเตรียม คำนวน และให้ยา พร้อมทั้งบันทึก เพื่อช่วยผู้ป่วย เมื่อต้องใช้การฟื้นคนชีพขั้นสูงได้อย่าง ถูกต้อง และ ปลอดภัย

4.      เพื่อที่จะทำงานกับทีมฟื้นคืนชีพขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยหัวข้อการอบรม

ประเด็นสำคัญ

หมายเหตุ

หลักการเปิดเส้นเลือดดำ

หลักการเปิดให้สารน้ำทางกระดูก

หลักการเลือกอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง

เตรียมสารน้ำเพื่อให้ ผู้ป่่วยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

สามารถ คำนวน สารน้ำที่จะให้ผู้ป่วยได้ทันท่วงที

เตรียมยา และ บริหารจัดการยา ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

สามารถเลือกอุปกรณ์การให้สารน้ำ และ ยา ได้อย่างเหมาะสม

สามารถจดบันทึก การให้ยาสารน้ำ ได้อย่างถูกต้อง

สามารถจดบันทึกขั้นตอนการ ช่วยชีวิตขั้นสูงได้อย่างมีขั้นตอน ถูกต้อง และ แม่นยำ

 

เทคนิควิธีการอบรม

1.      บรรยาย

2.      บทบาทสมมติ

3.      ฝึกปฎิบัติ

4.      สอบ

ระยะเวลา

           4 ชั่วโมง

วิทยากร

           

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.      บุคลากรทางการแพทย์ สามารถเปิดหลอดเลือดดำ และ ให้ทางกระดูกได้อย่างถูกต้อง

2.      บุคลากรทางการแพทย์ สามารถเลือกอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

3.      บุคลากรทางการแพทย์ สามารถให้สารน้ำได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย

4.      บุคลากรทางการแพทย์ สามารถ เตรียมและบริหารจัดการยา ได้อย่างถูกต้อง และ ปลอดภัย

5.      บุคลากรทางการแพทย์ ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจดบันทึกได้ถูกต้องชัดเจน

6.      บุคลากรทางการแพทย์ สามารถทำงานร่วมกับทีมได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมินผลการฝึกอบรมและติดตามผล

1.      สอบภาคทฤษฏี เกณฑ์สอบผ่าน 80%

2.      สอบภาคปฏิบัติ จำลองสถานะการณ์

ผู้เข้ารับการอบรม

1.  บุคลากรทางการแพทย์ ในสถานพยาบาล ที่่ผ่านการอบรม BLS AirWay EKG และ Defibrillator 

2.  ผ่าน pretest ได้คะแนนมากกว่า 70 %


Defib Class

ชื่อโครงการ

                   การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้เครื่อง Defibrillator สำหรับ การฟื้นคืนชีพขั้นสูง สำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์

หลักการและเหตุผล

           การปฏิบัติการ หัตถการ และ การดูแล ทุกชีวิตนั้น มีโอกาสที่จะเกิดภาวะไม่คาดการณ์ไว้ได้ ซึ่งอาจจะทำให้ระบบ การหายใจ และ ระบบการเต้นของหัวใจแย่ลง ทำให้การไหลเวียนเลือดทุกระบบ มีปัญหาและล้มเหลวได้

           ซึ่งส่วนมากเราอาจจะพบได้ทั้งภาวะหัวใจเต้นปกติ หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ เต้นเร็วกว่าปกติ สั่นระริก สั่นพริ้ว จนถึงหัวใจหยุดเต้น ซึ่งต้องจัดการช่วยเหลือตามขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพที่ได้มาตรฐาน เพื่อนำไปสู่การรอดชีวิตที่มีคุณภาพ ลดอัตราการตาย และ ลดภาวะแทรกซ้อน จนไปจนถึงพิการได้

           ดังนั้นเพื่อการประเมินการเต้นของหัวใจและแก้ไข ภาะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (Defibrillator) จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลการฟื้นคืนชีพ 2018

           โดยการเรียนรู้มีรูปแบบเน้นการเรียนการสอน และ ฝึกทักษะ การอ่านและประเมินคะแนน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อเป็นการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยสำหรับผู้เรียน และ ผู้ใช้บริการในสถานพยาบาลของระบบบริการสุขภาพ

วัตถุประสงค์ เมื่อสิ้นสุดการอบรมฯ ผู้เข้าอบรมจะสามารถ

1.    อธิบาย หลักการของการ Defibrillation Synconization Pacing ได้อย่างถูกต้อง

2.    อธิบาย การทำงานและเมนูขั้นพื้นฐานของ เครื่อง กระตุกไฟฟ้าหัวใจได้

3.    วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ปรับ leads ขยาย leads และอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมทั้ง พิมพ์คลื่นไฟฟ้า สำหรับเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจได้อย่างถูกต้อง

4.    ใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ เพื่อการกระตุกไฟฟ้าหัวใจ แบบ Defibrillation และ Synconiationได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

5.    ใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ เพื่อการ pacing ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

6.    สามารถใช้กระตุกไฟฟ้าหัวใจ ด้วย การใช้ paddle และ pad ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

7.    สามารถปรับพลังงาน และ เลือกใช้พลังได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย

8.    สามารถแก้ไขหากมี ความผิดพลาดเมื่ออุปกรณ์ผิดพลาดเบื้องต้นได้

หลักสูตรการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการการอบรมฯสามารถใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ เพื่อการฟื้นคืนชีพขั้นสูง เพื่อการ Monitor, Defibrillation Synconization และ pacing พิมพ์ออกมาได้อย่างถูกต้อง ทั้งหมด ตามสถานการณ์ดังนี้ VF/VT Pulseless, Asystole & PEA, dangerous Tachyarrhythmias & Bradyarrhymias, acute coronary syndrome and stroke.

วิธีดำเนินการ

1.    ทำข้อสอบก่อนเข้าเรียนให้ได้คะแนนมากกว่า 70 %

2.    การบรรยาย เรื่อง

a.     หลักการกระตุกไฟฟ้าหัวใจ defibrillation และ Synconiztion

b.    หลักการทำ pacing

c.     หลักการทำงานของเครื่อง Defibrillator

d.    รู้จักการทำงานของ Pad, Paddle และ limb lead

2.    ฝึกปฏิบัติทักษะการช่วยฟื้นชีวิตด้วยเครื่อง Defibrillator พร้อมพิมพ์ผล โดยใช้ PAD, Paddle และ Limb Leads 

3.    ฝึกทักษะการใช้เครื่อง Defibrillator ด้วยโหมด monitor, Defibrillator, Synconization และ pacing ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

4.    ฝึกทักษะการใช้เครื่อง AEDs ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละสถานะการณ์

5.    ฝึกทักษะการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ สำหรับการช่วยฟื้นชีวิตขั้นสูงกับสถานการณ์จำลอง สำหรับหลักสูตร Advanced Cardiac Life Support and AEDs

6.    ฝึกทักษะแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สำหรับเครื่อง Defibrillator ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

สำหรับแพทย์ พยาบาล บุคลากร รวมถึงนักศึกษาแพทย์ และ นักศึกษาพยาบาล ผ่าน EKG และ BLS มาแล้ว

และทำ ​Pretest ได้มากกว่า 70%ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นละ

แพทย์และพยาบาล           จำนวน 10-12 คน

วิทยากร                       จำนวน  1 คน

ผู้ช่วยวิทยากร                             จำนวน  2 คน

ระยะเวลาฝึกอบรม            ใช้เวลารุ่น ละ 4 ชั่วโมง

สถานที่ ตามที่ผู้จัดกำหนด พร้อมเครื่องปรับอากาศ ระบบ เครื่องเสียง และ เครื่องฉาย

วิทยากร            วิทยากรทุกคนต้องผ่านการอบรมการเป็นวิทยากรการช่วยฟื้นชีวิตขั้นสูง ปี 2015 หรือ 2018

C8LHU57I6F1M8B1VCPGG