Defib Class

รหัสสินค้า : Defib02

ราคา

3,000.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 3,000.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้เครื่อง Defibrillator สำหรับ การฟื้นคืนชีพขั้นสูง สำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์

-แพทย์และพยาบาลจำนวน 10-12 คน

-ใช้เวลา 4 ชั่วโมง

ติดต่อ Line : https://bit.ly/3BUOkGi 

โทร : 088-558-8078

ข้อมูลเพิ่มเติม : Defib class.pdf


ชื่อโครงการ


                   การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้เครื่อง Defibrillator สำหรับ การฟื้นคืนชีพขั้นสูง สำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์

หลักการและเหตุผล

           การปฏิบัติการ หัตถการ และ การดูแล ทุกชีวิตนั้น มีโอกาสที่จะเกิดภาวะไม่คาดการณ์ไว้ได้ ซึ่งอาจจะทำให้ระบบ การหายใจ และ ระบบการเต้นของหัวใจแย่ลง ทำให้การไหลเวียนเลือดทุกระบบ มีปัญหาและล้มเหลวได้

           ซึ่งส่วนมากเราอาจจะพบได้ทั้งภาวะหัวใจเต้นปกติ หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ เต้นเร็วกว่าปกติ สั่นระริก สั่นพริ้ว จนถึงหัวใจหยุดเต้น ซึ่งต้องจัดการช่วยเหลือตามขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพที่ได้มาตรฐาน เพื่อนำไปสู่การรอดชีวิตที่มีคุณภาพ ลดอัตราการตาย และ ลดภาวะแทรกซ้อน จนไปจนถึงพิการได้

           ดังนั้นเพื่อการประเมินการเต้นของหัวใจและแก้ไข ภาะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (Defibrillator) จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลการฟื้นคืนชีพ 2018

           โดยการเรียนรู้มีรูปแบบเน้นการเรียนการสอน และ ฝึกทักษะ การอ่านและประเมินคะแนน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อเป็นการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยสำหรับผู้เรียน และ ผู้ใช้บริการในสถานพยาบาลของระบบบริการสุขภาพ

วัตถุประสงค์ เมื่อสิ้นสุดการอบรมฯ ผู้เข้าอบรมจะสามารถ

1.    อธิบาย หลักการของการ Defibrillation Synconization Pacing ได้อย่างถูกต้อง

2.    อธิบาย การทำงานและเมนูขั้นพื้นฐานของ เครื่อง กระตุกไฟฟ้าหัวใจได้

3.    วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ปรับ leads ขยาย leads และอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมทั้ง พิมพ์คลื่นไฟฟ้า สำหรับเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจได้อย่างถูกต้อง

4.    ใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ เพื่อการกระตุกไฟฟ้าหัวใจ แบบ Defibrillation และ Synconiationได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

5.    ใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ เพื่อการ pacing ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

6.    สามารถใช้กระตุกไฟฟ้าหัวใจ ด้วย การใช้ paddle และ pad ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

7.    สามารถปรับพลังงาน และ เลือกใช้พลังได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย

8.    สามารถแก้ไขหากมี ความผิดพลาดเมื่ออุปกรณ์ผิดพลาดเบื้องต้นได้

หลักสูตรการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการการอบรมฯสามารถใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ เพื่อการฟื้นคืนชีพขั้นสูง เพื่อการ Monitor, Defibrillation Synconization และ pacing พิมพ์ออกมาได้อย่างถูกต้อง ทั้งหมด ตามสถานการณ์ดังนี้ VF/VT Pulseless, Asystole & PEA, dangerous Tachyarrhythmias & Bradyarrhymias, acute coronary syndrome and stroke.

วิธีดำเนินการ

1.    ทำข้อสอบก่อนเข้าเรียนให้ได้คะแนนมากกว่า 70 %

2.    การบรรยาย เรื่อง

a.     หลักการกระตุกไฟฟ้าหัวใจ defibrillation และ Synconiztion

b.    หลักการทำ pacing

c.     หลักการทำงานของเครื่อง Defibrillator

d.    รู้จักการทำงานของ Pad, Paddle และ limb lead

2.    ฝึกปฏิบัติทักษะการช่วยฟื้นชีวิตด้วยเครื่อง Defibrillator พร้อมพิมพ์ผล โดยใช้ PAD, Paddle และ Limb Leads 

3.    ฝึกทักษะการใช้เครื่อง Defibrillator ด้วยโหมด monitor, Defibrillator, Synconization และ pacing ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

4.    ฝึกทักษะการใช้เครื่อง AEDs ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละสถานะการณ์

5.    ฝึกทักษะการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ สำหรับการช่วยฟื้นชีวิตขั้นสูงกับสถานการณ์จำลอง สำหรับหลักสูตร Advanced Cardiac Life Support and AEDs

6.    ฝึกทักษะแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สำหรับเครื่อง Defibrillator ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

สำหรับแพทย์ พยาบาล บุคลากร รวมถึงนักศึกษาแพทย์ และ นักศึกษาพยาบาล ผ่าน EKG และ BLS มาแล้ว

และทำ ​Pretest ได้มากกว่า 70%ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นละ

แพทย์และพยาบาล           จำนวน 10-12 คน

วิทยากร                       จำนวน  1 คน

ผู้ช่วยวิทยากร                             จำนวน  2 คน

ระยะเวลาฝึกอบรม           ใช้เวลารุ่น ละ 4 ชั่วโมง

สถานที่ ตามที่ผู้จัดกำหนด พร้อมเครื่องปรับอากาศ ระบบ เครื่องเสียง และ เครื่องฉาย

วิทยากร            วิทยากรทุกคนต้องผ่านการอบรมการเป็นวิทยากรการช่วยฟื้นชีวิตขั้นสูง ปี 2015 หรือ 2018

ค่าใช้จ่าย ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท

อุปกรณ์การเรียนการสอน

ตารางการฝึกอบรม

           โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้เครื่อง Defibrillator สำหรับ การฟื้นคืนชีพขั้นสูง สำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์

วันที่

เวลา

สถานที่

8:00-8:30              ลงทะเบียนพร้อมรับเอกสาร

8:30-8:35               พิธีเปิดการอบรม โดย นพ. สมชาย แซ่เจี่ย

8:35-9:00               หลักการของการใช้เครื่อง Defibrillator

9:00-10:15            ฝึกการใช้เครื่อง ในโหมด Monitor Defibrillator และ synconization

10:15-10:30          พักทานอาหารว่าง

10:30-11:00           ฝึกใช้เครื่องในโหมด pacing AED และ สอบภาคทฤษฏี

11:00-12:00            สอบ ภาคปฏิบัติ และ สรุปการบรรยาย

ดัชนีชี้วัด

1.    ผู้เข้าอบรมฯต้องผ่านการสอบข้อเขียน โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80 %

2.    ผู้เข้าอบรมฯทุกคน สอบการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจตามสถานการณ์ ที่กำหนดไว้ สำหรับการกู้ชีพขั้นสูงได้ อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

           ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เชิงประจักษ์ที่นำสมัยเกี่ยวกับการช่วยฟื้นชีวิตในยุคปัจจุบัน และสามารถให้การปฏิบัติการแก่ผู้ใช้บริการโดยเน้นการป้องกันความเสี่ยงแบบเชิงรุก รวมทั้งมีทักษะในการช่วยฟื้นชีวิตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การติดตามประเมินผล

           ประเมินโดยใช้แบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นการอบรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ        

บริษัท โรจน์รุ่งธุรกิจ จำกัด

C8LHU57I6F1M8B1VCPGG