Airway Class

รหัสสินค้า : Airway02

ราคา

3,000.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 3,000.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

โครงการฝึกอบรมการช่วยหายใจในการช่วยชีวิตขั้นสูง

-บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล ที่ผ่าน Pretest มากกว่า 70% 

-ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง

ติดต่อline : https://bit.ly/3BUOkGi 

โทร : 088-558-8078

ข้อมูลเพิ่มเติม : airway class.pdfชื่อโครงการ   โครงการฝึกอบรมการช่วยหายใจในการช่วยชีวิตขั้นสูง


หลักการและเหตุผล

การช่วยเปิดทางเดินหายใจและช่วยหายใจ เป็นหัตถการที่สำคัญอย่างยิ่งในการช่วยชีวิตผู้ป่วยทั้งในและนอกโรงพยาบาล การช่วยหายใจที่มีประสิทธิภาพต้องประกอบด้วยทีมช่วยฟื้นชีวิตที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและได้มาตรฐาน เพื่อทำการช่วยหายใจอย่างถูกต้องและประสานงานกันเป็นทีมได้  

วัตถุประสงค์      เมื่อสิ้นสุดการอบรมฯ ผู้เข้าอบรมจะสามารถ

1.    อธิบายถึงความก้าวหน้าเกี่ยวกับความรู้ใหม่ที่เป็น Evidenced based Practice ด้าน Airway Management Care ได้

2.    อธิบายอาการและแสดงการประเมินวินิจฉัย ภาวะระบบหายใจล้มเหลว วินิจฉัยอาการแสดงที่กำลังหรือมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะฉุกเฉินที่จะเป็นอันตรายแก่ผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็กได้

3.    อธิบายและแสดงวิธีการประเมิน วินิจฉัยระบบหายใจ รวมทั้งขั้นตอนการช่วยหายใจได้อย่างถูกต้อง

4.    อธิบายอาการแสดงวิธีการประเมิน วินิจฉัย อาการสำลักในผู้ใหญ่หรือเด็กทั้งชนิดรู้สึกตัวและหมดสติรวมทั้งวิธีจัดการ แก้ไขภาวะสำลักได้อย่างถูกต้อง

5.    อธิบายและสามารถช่วยหายใจ แบบพื้นฐานด้วยการ mouth to Mouth

6.    อธิบายและสามารถช่วยหายใจ แบบพื้นฐานด้วยการ mouth Mask.

7.    อธิบายและสามารเปิดทางเดินหายใจ แบบพื้นฐานด้วยการ Head tilt Chin Lift,Jaw Thrust

8.    อธิบายและสามารถเปิดทางเดินหายใจ ด้วย oral-nasal airway และ nasopharyngeal airway

9.    อธิบายและสามารถช่วยหายใจ แบบพื้นฐานด้วยการ Mouth mask Ventilation

10.  สามารถเลือกใช้ อุปกรณ์ช่วยหายใจขั้นสูง ได้ Endotracheal Tube, Laryneal tube, Laryngeal mask

11.  อธิบายและสามารถใส่ท่อช่วยหายใจ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

12.  อธิบายและสามารถช่วยหายใจด้วยท่อช่วยหายใจได้อย่างถูกต้อง

13.  อธิบายและสามารถใช้ระบบออกซิเจนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

14.  อธิบายและสามารถใช้ endtidal CO2 ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

15.  สามารถใช้ Go2Vent ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

16. สามารถตั้ง Ventilator อย่างง่าย ได้อย่างมีระบบและประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

           บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล ที่ผ่าน Pretest มากกว่า 70%

 

จำนวนผู้อบรม

ผู้เข้าอบรม         จำนวน 10-12 คน

วิทยากร           จำนวน 2 คน

 

ระยะเวลาฝึกอบรม           ใช้เวลารุ่น ละ 2-3 ชั่วโมง

 

สถานที่ ตามที่ผู้จัดกำหนด พร้อมเครื่องปรับอากาศ ระบบ เครื่องเสียง และ เครื่องฉาย


ตารางการฝึกอบรม

           โครงการฝึกอบรมการช่วยหายใจในการช่วยชีวิตขั้นสูง

วันที่

เวลา

สถานที่

8:00-8:30              ลงทะเบียนพร้อมรับเอกสาร

8:30-8:35               พิธีเปิดการอบรม

8:35-9:00               พื้นฐานของการหายใจ และ ภาวะ Hypoxia

9:00-10:15            ฝึกการเปิดทางเดินหายใจ ด้วย manual Basic ช่วยหายใจด้วย mask bag ventilation

10:15-10:30          พักทานอาหารว่าง

10:30-11:00          ฝึกการเตรียมใส่ท่อช่วยหายใจ และ การปรับเครื่อง ventilator และ สอบภาคทฤษฏี

11:00-12:00          สอบ ภาคปฏิบัติ และ สรุปการบรรยาย

วิทยากร            วิทยากรทุกคนต้องผ่านการอบรมการเป็นวิทยากรการช่วยฟื้นชีวิตขั้นสูง

 

ค่าใช้จ่าย ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท ได้อุปกรณ์ครบชุด

 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

1.    ผู้เข้าอบรมฯต้องผ่านการสอบข้อเขียน Airway 40 ข้อ โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80 %

2.    ผู้เข้าอบรมสามารถ เปิดทางเดินหายใจ ช่วยหายใจ ให้ออกซิเจน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

3.    ผู้เข้าอบรมฯทุกคนได้มีโอกาสฝึกการช่วยหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

           ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เชิงประจักษ์ที่นำสมัยเกี่ยวกับการช่วยฟื้นชีวิตในยุคปัจจุบัน และสามารถให้การปฏิบัติการแก่ผู้ใช้บริการโดยเน้นการป้องกันความเสี่ยงแบบเชิงรุก รวมทั้งมีทักษะในการช่วยฟื้นชีวิตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

การติดตามประเมินผล

           ประเมินโดยใช้แบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นการอบรม

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ        

           บริษัท โรจน์รุ่งธุรกิจ จำกัด

C8LHU57I6F1M8B1VCPGG