• เช่าหุ่น Kelly - รายวัน
  15,000.00 ฿
 • เช่า หุ่นปอด - รายวัน
  5,000.00 ฿
 • เช่าห้องเรียนชั้น2-รายวัน
  4,000.00 ฿
 • เช่าห้องเรียนชั้น3-รายวัน
  4,000.00 ฿
 • เช่าหุ่น ปอด - รายวัน
  500.00 ฿
 • เช่าหุ่น- รายวัน
  200.00 ฿
 • เช่าหุ่น - JBaby - รายวัน
  200.00 ฿
 • เช่า AED - รายวัน
  200.00 ฿
 • เช่า AED200 - รายวัน
  200.00 ฿
 • เช่า Mini AED Trainer - รายวัน
  70.00 ฿
 • เช่า Sim CPR - รายวัน
  100.00 ฿
 • เช่า Laryngoscope - รายวัน
  100.00 ฿
 • เช่าหุ่น Arterial blood gas - รายวัน
  2,000.00 ฿
 • เช่าหุ่น IV - รายวัน
  1,000.00 ฿
 • เช่าหุ่นฝึก IV Skin test
  500.00 ฿
 • เช่า Video Laryngoscope - รายวัน
  1,000.00 ฿
 • เช่า Video Laryngoscope 200 - รายวัน
  200.00 ฿
 • เช่า Air Compressor - รายวัน
  200.00 ฿
 • เช่า Ambu bag - รายวัน
  50.00 ฿
 • เช่า OPA - รายวัน
  50.00 ฿
 • เช่า Suction - รายวัน
  200.00 ฿
 • เช่าห้องเรียนชั้น1-ครึ่งวัน
  3,000.00 ฿
 • เช่าห้องเรียนชั้น1-รายวัน
  5,000.00 ฿
 • เช่าห้องเรียนชั้น2-ครึ่งวัน
  2,500.00 ฿

C8LHU57I6F1M8B1VCPGG